Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“)
vydané obchodní společností 
LANNA K s.r.o.,
se sídlem Praha 3, Slavíkova 1571/6, IČ: 05817498, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze,
pro prodej zboží služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.lannak.cz,
(dále jen „Poskytovatel“), na straně jedné,
a jinou fyzickou osobou, která je zákazníkem e-shopu (dále jen „Objednatel“), na straně druhé,
(dále společně „Smluvní strany“).

1. POJMY A DEFINICE
Pokud není těmito VOP dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané
s velkým písmenem používané v jednotném i množném čísle v následujících významech:

Certifikát – dokument, opravňující jeho držitele čerpat Služby z nabídky
Poskytovatele, přímo určené a/nebo v uvedené hodnotě;

E-mail – textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná
prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací,
která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení,
dokud není vyzvednuta příjemcem;

E-shop – internetová aplikace dostupná v síti internet, vyvinutá za
účelem zobrazení, výběru a objednání Služeb většinou
prostřednictvím Certifikátu, dostupná na www.lanna-k.cz;

GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Košík – funkcionalita E-shopu, která je automaticky generována
Uživatelem tím, že přidává nebo odebírá Služby;

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších právních předpisů;

Objednatel –  je osoba, která si objednala Služby, Certifikát u
Poskytovatele prostřednictvím E-shopu nebo osobně na
provozovně, pro účely těchto VOP je to i osoba, která je
příjemcem Služeb a/nebo kupující Zboží;

Objednávka – dokončená transakce Objednatelem s úmyslem uzavřít
Smlouvu o poskytování služeb a/nebo Kupní smlouvu ke
Zboží, stisknutím příslušného tlačítka;

Osobní údaje – jakékoli informace o Uživateli na základě, kterých lze
Uživatele přímo či nepřímo identifikovat;

Rezervace – závazné zvolení termínu a místa, kde má být ze strany
Poskytovatele poskytnuta Služba;

Služby – masážní a relaxační služby poskytované Poskytovatelem,
dostupné dle aktuální nabídky Poskytovatele, v rozsahu a
místě zvoleném Objednatelem;

Spotřebitel – je každý Objednatel, který je fyzická osoba a požívá ochrany
spotřebitele dle platného práva;

Stránky – se rozumí webová aplikace provozovatele E-shopu, kterou
lze prohlížet webovým prohlížečem, dostupné na adrese
www.lannak.cz.

Smlouva o poskytování služeb – smlouva podle §1746 odst. 2 Občanského zákoníku uzavřená mezi  Prodávajícím  a  Objednatelem
prostřednictvím E-shopu;

Smlouva – pro účely těchto VOP se rozumí Smlouva o poskytování
služeb a/nebo Kupní smlouva;

Uživatelský účet – účet k rezervačnímu systému a e-shopu, zřízený za
podmínek těchto VOP za účelem zjednodušení administrace
rezervací;

Uživatelské údaje – osobní údaje o Objednateli, který se registroval
k Uživatelskému účtu a další údaje týkající se zejména
historie jeho obchodních transakcí a nákupních preferencí;

Webové rozhraní – je soubor opatření, která v některých směrech omezují
funkčnost a možnosti Uživatele v rámci webové aplikace Eshopu;

Webové stránky – stránky dostupné v síti internet pod registrovanou doménou
www.lannak.cz;

Zboží – věc nabízenou k prodeji v prostředí E-shopu případně
v prostředí jednotlivých provozoven dle aktuální nabídky;

2. PŘEDMĚT VOP

2.1. Předmětem těchto VOP je úprava práv a povinností při vzniku Smlouvy o poskytování
služeb, kdy na jedné straně je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli masážní a
relaxační služby („Služby“) a na druhé straně závazek Objednatele za tyto Služby uhradit
sjednanou Cenu.

2.2. Předmětem těchto VOP je úprava práv a povinností při vzniku Kupní smlouvy ke Zboží, kdy
na jedné straně je závazek Poskytovatele (v pozici prodávajícího) prodat Objednateli (v
pozici kupujícího) Zboží a straně druhé závazek Objednatele za Zboží uhradit sjednanou
Cenu.

2.3. Předmětem VOP je rovněž úprava práv a povinností Smluvních stran při využívání webové
stránky umístěné na webové adrese http://www.lannak.cz, případně rezervačního systému a
E-shopu dostupných na www.lannak.cz a www.lanna-k.cz, a další s tím související právní
vztahy mezi Smluvními stranami.

2.4. Pokud je Objednatelem osoba, která je právnickou osobou či osobou, jež jedná při
objednávání Služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
výkonu povolání, pak je povinna o tom Poskytovatele informovat. Pro tyto osoby neplatí ty
ustanovení VOP, které se týkají výhradně Spotřebitele.

2.5. Poskytovatel je osobou, která provozuje E-shop a Webové stránky, přičemž Služby jsou
poskytovány v místě jednotlivých provozoven, pokud není dohodnuto jinak. Jednotlivé
provozovny jsou provozovány následujícími subjekty, se kterými Poskytovatel jedná za
účelem poskytovaní Služeb, případně při prodeji Zboží ve shodě.

2.5.1. LANNA K s.r.o., IČ: 05817498, se sídlem Slavíkova 1571/6, Praha 3

3. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A KUPNÍ SMLOUVA

3.1. Předmětem Smlouvy o poskytování služeb je poskytování Služeb Objednateli.

3.2. Objednatel objednává Služby, které si zvolil (v množství, kvalitě a místě, které zvolil),
způsobem (on-line, na provozovně), který si zvolil. Objednávka je návrhem Smlouvy
o poskytování služeb a je závazná. Objednávka může být Poskytovatelem přijata pouze
v případě vyplnění všech požadovaných údajů. Způsob objednání Služeb je možný on-line
(v uživatelském prostředí), osobně na provozovně, telefonicky nebo e-mailem.

3.3. Smlouva o poskytování služeb ve znění těchto VOP je uzavřena okamžikem registrace
Objednatele, případně učiněním Objednávky, nebo na provozovně okamžikem úhrady
Služby, podle toho, která ze skutečností nastane jako první.

3.4. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu Služeb, která je uvedena u jednotlivých typů Služeb,
včetně případných nákladů na tisk a dopravu Certifikátu.

3.5. Poskytovatel je oprávněn volby Objednatele stran Služeb nebo platební metody omezit i bez
udání důvodu, nabídka služeb je pouze orientační a Poskytovatel to může měnit.

3.6. Způsob platby volí Objednatel výhradně z nabízených možností v E-shopu. Objednatel je
povinen uhradit náklady na provedení jím zvolené platby, ve výši, která je uvedená u tohoto
způsobu platby.

3.7. Objednatel je povinen platbu provést řádně s uvedením všech požadovaných náležitostí a
včas.

3.8. Objednatel je povinen uhradit náklady na poštovné a balné, ve výši uvedené u Objednávky.

3.9. Poskytovatel se zavazuje, že dodá Certifikát v přiměřené lhůtě od provedení platby nebo
ukončení Objednávky, pokud byla zvolena platba na dobírku. Lhůty uvedené v E-shopu jsou
pouze orientační.

3.10.Způsob zabalení Certifikátu určuje výhradně Poskytovatel; §2097 Občanského zákoníku se
tímto neaplikuje.

3.11.Pro objednání Služby vyplní Objednatel Objednávku v E-shopu.

3.12.Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.12.1.Objednávce (objednávaný typ Služby „vloží“ Objednatel do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní E-shopu),

3.12.2.ceně Služeb a způsobu její úhrady,

3.12.3.údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Certifikátu, pokud je zvolen,

3.12.4. a informace o nákladech spojených s dodáním Certifikátu.

3.13.Objednávku odešle Objednatel kliknutím na tlačítko „objednat“ nebo jiné obdobné tlačítko,
kterým se Objednávka s přihlédnutím ke všem okolnostem končí a odesílá se Poskytovateli.

3.14.Veškerá prezentace Služeb umístěná ve webovém rozhraní E-shopu je informativního
charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Služeb. § 1732 odst. 2
Občanského zákoníku se nepoužije.

3.15.Poskytovatel má právo požadovat od Objednatele uzavření smlouvy písemně či telefonicky,
či doplnění informací od Objednatele, a to i poté, co byla Objednávka Poskytovatelem
potvrzena.

3.16.Poskytovatel má právo poskytovat slevy na Služby. Pokud Poskytovatel nestanoví jinak,
slevy se nedají kombinovat.

3.17.Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o
poskytnutí služeb. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na
dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služeb (např. náklady na internetové
připojení či telefonní hovory) si hradí sám.

3.18.Ustanovení o Smlouvě o poskytování služeb se vhodně a přiměřeně použijí také na Kupní
smlouvu ke Zboží.

4. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny Služeb a Zboží jsou stanoveny aktuálním Ceníkem, který je dostupný na doméně
Poskytovatele nebo v tištěné podobě v prostorách jednotlivých provozoven. Poskytovatel je
plátcem DPH a z tohoto důvodu jsou veškeré ceny služeb vždy uváděny včetně DPH, ve
smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.2. Cenu Služeb a případné náklady spojené vyhotovením Certifikátu a s jeho dodáním dle
Smlouvy může Objednatel uhradit Poskytovateli těmi způsoby, které jsou aktuálně dostupné
v nabídce E-shopu případně jsou umožněny při osobní návštěvě provozovny. Dostupnost
platebních metod může Poskytovatel jednostranně měnit. To nevylučuje možnost dohody
mezi Objednatelem s Poskytovatelem na jiném způsobu úhrady. Běžně jsou k dispozici
následující způsoby úhrady:

4.2.1. v hotovosti v jakékoli provozovně Poskytovatele;

4.2.2.na dobírku v místě určeném Objednatelem v objednávce;

4.2.3.bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele;

4.2.4.bezhotovostně platební kartou;

4.3. Cenu Služeb lze též uhradit na jakékoli provozovně prostřednictví šeků a poukázek.

4.4. Společně s Cenou služeb je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli také náklady spojené
s balením a dodáním Certifikátu ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí
se dále Cenou Služeb i náklady spojené s dodáním Certifikátu.

4.5. Poskytovatel nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
dotčena povinnost Objednatele uhradit Cenu Služeb předem.

4.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Cena Služeb splatná při
převzetí Certifikátu nebo před poskytnutím Služby na provozovně. V případě bezhotovostní
platby je Cena splatná do 3 dnů od uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (odeslání
Objednávky).

4.7. V případě bezhotovostní platby je Objednatel povinen uhrazovat Cenu Služeb společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
Objednatele uhradit Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet
Poskytovatele

4.8. Poskytovatel je oprávněn požadovat uhrazení celé Ceny ještě před odesláním Certifikátu
případně poskytnutím Služby. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.9. Případné slevy z Ceny Služeb nelze vzájemně kombinovat.

4.10.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy o
poskytování Služeb daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané
hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel po uhrazení ceny.

5. CERTIFIKÁTY

5.1. Objednatel může žádat využití služby Poskytovatele prostřednictvím Certifikátu.
Poskytovatel vystaví Certifikát pouze v případě, že Objednatel uvede následující údaje:

5.1.1.kontaktní údaje Objednatele (jméno a příjmení, bydliště, telefon a email, doručovací
adresa);

5.1.2.Službu nebo Služby, které bude Certifikát obsahovat – Objednatel je oprávněn zvolit
Služby z nabídky uvedené na webu www.lanna-k.cz;

5.1.3.Hodnotu Dárkového certifikátu – Objednatel je oprávněn zvolit jakoukoliv hodnotu v
rozmezí – 1.000,- Kč až 100.000,- Kč. Hodnota Dárkového Certifikátu představuje cenu,
za kterou je možné jej u Poskytovatele koupit a zároveň představuje hodnotu, za kterou
je možné čerpat u Poskytovatele Služby v jejich ceníkových cenách uvedených na
www.lannak.cz

5.2. Pokud si Objednatel zvolí možnost doručení na zvolenou adresu, budou mu účtovány
dodatečné poplatky za toto doručení a také za balné. Tyto poplatky jsou uvedeny a vždy k
dispozici na stránkách Poskytovatele.

5.3. Certifikát musí obsahovat minimálně následující údaje: kód certifikátu,název objednané
služby případně pouze hodnotu Certifikátu a unikátní číselný PIN kód, umístěný pod
stíratelným polem. Certifikát, který neobsahuje všechny výše uvedené náležitosti, je
neplatný.

5.4. Spolu s Certifikátem budou Objednateli dodány dodatečné informace obsahující informace o
objednané Službě a kontaktní údaje pro rezervaci termínu čerpání Služeb.

5.5. Certifikát je jednorázový a po využití všech uvedených Služeb případně vyčerpání hodnoty
Dárkového certifikátu se stává neplatným.

5.6. Certifikát je volně přenosný na jinou osobu, přičemž převádějící je povinen tuto osobu řádně
informovat o všech právech a povinnostech plynoucích ze Smlouvy o poskytování služeb,
která byla uzavřena s Poskytovatelem.

5.7. Objednatel má právo vybrat si z nabídky Poskytovatele jinou Službu, jejíž hodnota odpovídá
nebo je nižší než původní cena zakoupené Služby uvedená na Certifikátu. Objednatel nemá
nárok na vrácení případného rozdílu v cenách obou Služeb.

5.8. Objednatel nebo Příjemce má právo vybrat si z nabídky Poskytovatele jinou dražší Službu
než je původní cena zakoupené Služby na Certifikátu a doplatit rozdíl v cenách Služeb na
místě čerpání Služby.

5.9. V případě, že Objednatel chce zaplatit cenu Služby nebo její část prostřednictvím
Certifikátu, je Objednatel povinen v rezervaci termínu služby vždy uvést kód Certifikátu,
který je na něm uveden.

5.10.Jakýkoli Certifikát není v žádném případě směnitelný za peníze, lze jej využít toliko
k čerpání Služeb u Poskytovatele.

5.11.V případě využití Služby Poskytovatel sníží hodnotu Certifikátu o cenu objednané Služby.
Zbývající hodnota Certifikátu může být Objednatelem využita při další objednávce Služeb u
Poskytovatele, a to až do doby uplynutí doby platnosti Certifikátu.

5.12.V případě ztráty, odcizení či zničení jakéhokoli platného (tedy včetně platného PIN kódu)
Certifikátu je Objednatel povinen bez zbytečného odkladu toto písemně ohlásit
Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za užití Certifikátu neoprávněnou osobou, pokud
mu jeho ztráta či odcizení nebyla písemně ohlášena dle předcházející věty. Objednatel (příp.
Příjemce Dárkového certifikátu) má právo na vydání opisu platného Certifikátu, jehož ztráta,
odcizení či zničení bylo Poskytovateli řádně a včas písemně ohlášeno. Vydání opisu
Certifikátu je zpoplatněno částkou 500,- Kč.

5.13.Doba platnosti Certifikátů je vždy uvedena na Certifikátech, není-li uvedena je platnost 6
měsíců od data jeho vystavení, které není delší než 7 dní od jeho objednání Objednatelem.
Poskytovatel může prodloužit dobu platnosti Certifikátu na základě písemné žádosti
Objednatele doručené Poskytovateli před dnem ukončení doby platnosti Certifikátu.
Poskytovatel může prodloužit platnost Certifikátu registrovaným členům Klubu LANNA K také
prostřednictvím uživatelského účtu. Prodloužení doby platnosti Certifikátu o 6 měsíců je
však v každém případě zpoplatněno částkou 500,- Kč.

5.14.Držitel Certifikátu je povinen rezervovat si termín k využití Služeb s dostatečným
předstihem s ohledem na platnost Certifikátu. Poskytovatel nenese vinu na případné
nemožnosti Certifikát využít z důvodu plné kapacity provozoven Poskytovatele.

5.15.Certifikát není směnitelný za Zboží, pokud Poskytovatel neurčí jinak.

6. PŘEVZETÍ CERTIFIKÁTU

6.1. Provozovatel doručuje Certifikáty ve lhůtě uvedené v potvrzení Objednávky zpravidla
prostřednictvím profesionálního doručovatele. Tento způsob převzetí vylučuje možnost
prohlídky zásilky před zaplacením.

6.2. Objednatel má právo zvolit v rámci zadání Objednávky způsob doručení z možností v Eshopu.

6.3. Vykonáním volby Objednatel souhlasí s podmínkami doručení včetně ceny a obchodních
podmínek přepravce.

6.4. Poskytovatel může od Objednatele požadovat uzavření zvláštní dohody o doručení i po
potvrzení Objednávky. Nedojde-li k dohodě, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy o
poskytování Služeb odstoupit.

6.5. V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Objednatel povinen též uhradit dodatečné
náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.

6.6. Při převzetí od přepravce je Objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a
v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání nikoliv
zanedbatelného porušení obalu může Objednatel převzetí zásilky odmítnout. Pokud se přesto
rozhodne Objednatel zásilku převzít je v těchto případech povinen sepsat s přepravcem
protokol o poškození zásilky.

6.7. Při převzetí Certifikátu je Objednatel (případně obdarovaný příjemce) povinen zkontrolovat
neporušenost Certifikátu, zejména stíracího pole pro unikátní PIN kód. V případě
poškozeného stíracího pole je Objednatel povinen tuto skutečnost neprodleně po převzetí
Certifikátu nahlásit Poskytovateli. V opačném případě Poskytovatel nenese odpovědnost za
neoprávněné použití Certifikátu.

6.8. Dodací lhůta je stanovena zvlášť u každého typu Certifikátu, obvykle činí 3 dny od úhrady
zvolené Služby.

7. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K PRODEJI ZBOŽÍ

7.1. Prodej Zboží probíhá na jednotlivých provozovnách. V případě, že je Zboží dostupné
v nabídce E-shopu, je tato nabídka pouze orientační.

7.2. Záruční doby Zboží platí pouze pro Spotřebitele a jsou určeny u každého Zboží zvlášť.

7.3. Zboží je vlastnictvím Poskytovatele až do jeho úplného zaplacení.

7.4. Daňový doklad ke Zboží je vystaven na provozovně nebo zaslán elektronicky.

7.5. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Poskytovatel, případné poštovné a balné hradí
Objednatel. Nebezpečí zkázy na Zboží přechází na Objednatele okamžikem jeho převzetí.

7.6. Na úhradu Zboží nelze použít kredity z bonusového programu, pokud Poskytovatel neurčí
jinak.

9. PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

9.1.Poskytovatel je povinen po zaplacení objednané Služby, tyto Služby poskytnout
v dohodnutém rozsahu, kvalitě, v lokalitě a v termínu uvedeném v Objednávce.

9.2.Objednané Služby budou poskytnuty osobě uvedené při objednávce Služby. Osoba, které má
být Služba poskytnuta, je povinna dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí
Služby.

9.3.Osoba, které má být Služba poskytnuta, je povinna seznámit se s obsahem Služby, seznámit
se s obsahem těchto VOP i dodatečných informací. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda
je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí vybrané Služby. Veškerých Služeb
se každý účastní výlučně na své vlastní riziko a Poskytovatel nenese odpovědnost za
zdravotní komplikace, které Objednateli v důsledku poskytnutí Služby vzniknou.

9.4.Osoba, jíž má být Služba poskytnuta je povinna před samotným výkonem Služby,
informovat Poskytovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých
zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné
provádět z důvodu vzniku či zhoršení zdravotních komplikací.

9.5.Poskytovatel deklaruje, že některé z jeho Služeb není vhodné poskytovat těhotným ženám.
Případné těhotenství musí být bezpodmínečně nahlášeno Poskytovateli.

9.6.Dostaví-li se Objednatel (nebo příjemce Služby) nejpozději do 15-ti minut po dohodnutém
termínu výkonu služby a na tuto skutečnost předem upozorní, bude Služba poskytnuta ve
zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Dostaví-li se zákazník se
zpožděním delším více než 15 minut či se nedostaví bez předchozí omluvy vůbec, považuje
se Služba za vykonanou a je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby.

9.7.Poskytovatel může odmítnout Služby poskytovat, zejména pokud:

9.7.1.Objednatel znemožní výkon Služby svými zdravotními potížemi či zdravotním stavem,
ve kterém Služby poskytovat nelze.

9.7.2.Objednatel se na výkon Služby dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu, v
podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových či psychotropních látek.

9.7.3.Objednatel se vyjadřuje nebo chová nepřijatelným způsobem, který je v rozporu
s morálními zásadami Poskytovatele.

9.7.4.Objednatel se dostaví k výkonu Služby se zpožděním delším více než 15 minut či se
nedostaví bez předchozí omluvy vůbec.

10. REZERVACE

10.1.V případě, kdy Služba považuje za vykonanou je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli
sjednanou Cenu služby, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

10.2.Rezervace termínu a typu Služby je možná on-line prostřednictvím Uživatelského účtu,
osobně na provozovně, telefonicky nebo e-mailem. Rezervace je závazná, nestanoví-li tyto
VOP jinak.

10.3.V případě rezervace jakýmkoli způsobem je Objednatel povinen uvádět pouze správné a
pravdivé osobní údaje, případně před odesláním překontrolovat rezervační formulář.

10.4.Objednatel je povinen provést Rezervaci termínu čerpání Služby a místa poskytnutí Služby
s dostatečným časovým předstihem tak, aby Poskytovatel byl schopen poskytnutí Služby
zajistit, a to minimálně 24 hodin před samotným okamžikem čerpáním Služby, pokud není
uvedeno jinak.

10.5.Objednatel má právo bezplatně zrušit termín rezervace nejpozději 24 hodin před
rezervovaným okamžikem poskytnutí Služby a sjednat náhradní termín.

10.6.Jakmile již začala plynout doba 24 hod před rezervovaným termínem, je Poskytovatel
oprávněn trvat na rezervovaném termínu a odstoupit od uzavřené Smlouvy o poskytování
služeb a účtovat cenu Služby v plné výši.

10.7.Požádá-li Objednatel o změnu termínu rezervace ve lhůtě kratší než 24 hodin před
rezervovaným dnem a Poskytovatel tento návrh na změnu akceptuje, je Objednatel povinen
uhradit Poskytovateli manipulační poplatek ve výši 30% ceny rezervované Služby. Nebudeli Poskytovatel akceptovat návrh na změnu termínu, je Poskytovatel oprávněn účtovat
zaplacení 100% ceny objednané Služby.

10.8.Pokud se osoba, které má být Služba poskytnuta, nedostaví ve sjednaném termínu na místo
poskytnutí Služby, je Služba považována za řádně poskytnutou a Poskytovateli za ni náleží
cena v plné výši. Měla-li být taková Služba hrazena Certifikátem, pak se dotčený Certifikát
považuje za neplatný, není-li s Poskytovatelem dohodnuto jinak.

10.9.Zruší-li Poskytovatel termín rezervace ve lhůtě kratší než 24 hodin před rezervovaným dnem
poskytnutí Služby, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu po zrušení termínu
rezervace sjednat náhradní termín podle požadavků osoby, které má být Služba poskytnuta a
uskutečnit Službu v náhradním termínu. V takovém případě bude Služba poskytnuta
bezúplatně.

10.10. Pokud je osoba, které má být Služba poskytnuta, mladší 15 let, má povinnost zajistit si
doprovod osoby starší 18 let. Pokud je osoba, které má být Služba poskytnuta, mladší 18 let,
ale starší 15 let, má povinnost zajistit si souhlas svého zákonného zástupce. V opačném
případě nemá Poskytovatel povinnost službu poskytnout.

11. REKLAMACE SLUŽEB

11.1.Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytování
služeb a těmito VOP.

11.2.Nesplní-li Poskytovatel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb řádně a
včas, je možné uplatnit stížnost na vadně provedené Služby – Služby reklamovat. Nejpozději
však do 24 hodin od okamžiku poskytnutí Služby.

11.3.Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Poskytovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po
jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

11.4.Jakmile Spotřebitel zjistí, že Služba byla poskytnuta vadně, oznámí to bez zbytečného
odkladu Poskytovateli. Neoznámí-li Spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu, právo
z vadného plnění mu nebude přiznáno.

11.5.Poskytovatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla
reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel
požaduje. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší
lhůtě.

12. POUČENÍ O PRÁVU SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

12.1.Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy (Kupní nebo Smlouvy o poskytování služeb)
bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, pokud byla uzavřena dálkovým přístupem (na
internetu). Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, tj. Certifikátu.

12.2.Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od Smlouvy

12.2.1.o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

12.2.2. o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím,

12.2.3.o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit.

12.3.Nelze odstoupit od Smlouvy, pokud již byly předmětné Služby poskytnuty.

12.4.Spotřebitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže Poskytovatel poruší Smlouvu
podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy
bez zbytečného odkladu po té, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

12.5.Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od
Smlouvy prokazatelně informovat Poskytovatele formou jednostranného právního jednání.
Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a poučení o právu odstoupit
od smlouvy je spotřebitelům k dispozici podle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

12.6.Objednatel je povinen do 14 dnů od odstoupení Certifikát nebo Zboží zaslat zpět na adresu
Poskytovatele. Objednatel jakožto Spotřebitel nese v případě odstoupení od Smlouvy bez
uvedení důvodu náklady spojené s navrácením Certifikátu či Zboží.

12.7.Poskytovatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli
všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně
Spotřebitel předá zpět Zboží či platný Certifikát), a to včetně případných nákladů na dodání
zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Prodávající nabízí.

12.8.Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím e-mailu
info@lannak.cz nebo na jakékoli provozovně. Informaci o vyřízení stížnosti Objednatele
zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Objednatele.

13. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

13.1.Webové stránky jsou autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon, v platném znění. E-shop vykonává veškerá majetková práva vztahující se
k Webovým stránkám.

13.2.Obsah Webových stránek je zakázáno uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná
majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil E-shop předem písemný souhlas.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1.Ochrana osobních údajů odpovídá platným právním předpisům ČR, zejména zákonu na
ochranu osobních údajů a GDPR.

14.2.Ochrana osobních údajů ze strany Prodávajícího je dále popsána v Zásadách zpracování
osobních údajů.

14.3.Poskytovatel zpracovává osobní údaje také za účelem šíření obchodních sdělení. Obchodní
sdělení jsou zasílána pouze těm osobám, které s tím vyslovili přechozí souhlas anebo se
jedná o zákazníky Poskytovatele, kteří s tím nevyslovili nesouhlas. V podrobnostech Zásady
o zpracování osobních údajů.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

15.2.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb a
Kupní smlouvě ke Zboží. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

15.3.Znění VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva
a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

15.4.Použitím Stránek Objednatel souhlasí s těmito VOP. Pokračováním v používání Stránek však
dává Objednatel souhlas s případným novým zněním VOP.

15.5.Zboží, Služby a obsah Webových stránek Poskytovatele nejsou určeny osobám mladším 16
let, pokud s tím jejich zákonný zástupce nevyslovil souhlas.

15.6.Objednatel, který je mladší 16 let, může udělit souhlas se zpracováním osobních údajů jen
tehdy, pokud jeho souhlas schválí zákonný zástupce.

15.7.Za písemnou formu se považuje též sdělení či zpráva doručená e-mailem.

15.8.Příslušnými dozorovými orgány ochrany Spotřebitele jsou: Česká obchodní inspekce,
kontakt: www.coi.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt. www.uoou.cz,
Živnostenské úřady; Spotřebitel má právo využít možnosti mimosoudního řešení sporů u
České obchodní inspekce. Podmínky jsou zveřejněny na jejích internetových stránkách.

15.9.Spotřebitel se může též domáhat svých práv u obecných soudů ČR.